Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

                                                                                              Додаток 1

                                                                                                                              до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                              цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

31.07.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

11

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

 

Голова комісії з припинення       Чабак Мирослав Степанович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “Рівнеінвестпроект”
2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
3. Місцезнаходження 33027 м.Рівне вул.Буковинська, буд. 7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 23302887
5. Міжміський код та телефон, факс (0362)64-25-42 (0362)64-25-42
6. Адреса електронної пошти rivneivestproekt@emitent.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).  
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку  https://rivneinvestproekt.com.ua 31.07.2020
  (URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.07.2020 припинено повноваження Голова правлiння Чабак Мирослав Степанович д/н 24.00000
Зміст інформації
Припинено повноваження посадової особи 30.07.2020 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №30 вiд 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеiнвестпроект” та призначенням комiсiї з припинення.  Володiє  пакетом акцiй емiтента (у вiдсотках) – 24,00%. Посадова особа перебувала на посадi протягом 19 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.07.2020 припинено повноваження Заступник голови правління-член правлiння Чернецький Богдан Юрiйович д/н 10.00000
Зміст інформації
Припинено повноваження посадової особи 30.07.2020 року рiшенням  чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №30 вiд 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеiнвестпроект” та призначенням комiсiї з припинення.  Володiє  пакетом акцiй емiтента (у вiдсотках) – 10,00%. Посадова особа перебувала на посадi протягом  19 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.07.2020 припинено повноваження Член правлiння Панкрухiн Вiктор Михайлович д/н 0.00000
Зміст інформації
Припинено повноваження посадової особи 30.07.2020 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №30 вiд 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеiнвестпроект” та призначенням комiсiї з припинення.  Акцiями емiтента не володiє. Посадова особа перебувала на посадi протягом 10 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.07.2020 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Карбан Володимир Iванович д/н 3.00000
Зміст інформації
Припинено повноваження посадової особи 30.07.2020 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №30 вiд 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеiнвестпроект” та призначенням комiсiї з припинення.  Володiє  пакетом акцiй емiтента (у вiдсотках) – 3,00%. Посадова особа перебувала на посадi протягом 6 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.07.2020 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Мiщук Павло Дмитрович д/н 1.00000
Зміст інформації
Припинено повноваження посадової особи 30.07.2020 року рiшенням  чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 30 вiд 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеiнвестпроект” та призначенням комiсiї з припинення.  Володiє  пакетом акцiй емiтента (у вiдсотках) – 1,00%. Посадова особа перебувала на посадi протягом 6 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.07.2020 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Давидчук Олена Ростиславiвна д/н 2.50000
Зміст інформації
Припинено повноваження посадової особи 30.07.2020 року рiшенням  чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №30 вiд 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеiнвестпроект” та призначенням комiсiї з припинення.  Володiє  пакетом акцiй емiтента (у вiдсотках) – 2,5%. Посадова особа перебувала на посадi протягом 6 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.07.2020 обрано Голова комiсiї з припинення Чабак Мирослав Степанович д/н 24.00000
Зміст інформації
Посадова особа обрана 30.07.2020 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №30 вiд 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеiнвестпроект” та призначенням комiсiї з припинення.  Володiє  пакетом акцiй емiтента (у вiдсотках) – 24,00%.  Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду голови правлiння ПрАТ “Рiвнеiнвестпроект”. Посадова особа обрана на невизначений термiн – до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПрАТ “Рiвнеiнвестпроект”.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.07.2020 обрано Член комiсiї з припинення Чернецький Богдан Юрiйович д/н 10.00000
Зміст інформації
Посадова особа обрана 30.07.2020 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №30 вiд 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеiнвестпроект” та призначенням комiсiї з припинення.  Володiє  пакетом акцiй емiтента (у вiдсотках) – 10,00%.  Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду заступника голови правління – члена правлiння ПрАТ “Рiвнеiнвестпроект”. Посадова особа обрана    на невизначений термiн – до моменту      припинення повноважень  комiсiї з    припинення ПрАТ “Рiвнеiнвестпроект. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.07.2020 обрано Член комiсiї з припинення Дем’янчук Роман Юрiйович д/н 0.00000
Зміст інформації
Посадова особа обрана 30.07.2020 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №30 вiд 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеiнвестпроект” та призначенням комiсiї з припинення.  Акцiями товариства не володiє.  Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду iнженера-конструктора ПрАТ “Рiвнеiнвестпроект”. Посадова особа обрана на невизначений термiн – до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПрАТ “Рiвнеiнвестпроект”  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

 

Можливо Вас зацікавить
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (08.10.2020р.)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (08.10.2020р.)

08.10.2020р.   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕІНВЕСТПРЕКТ» (код ЄДРПОУ 23302887, місцезнаходження: 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Буковинська,7) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 листопада 2020 року об 17 год. 00 хв. за адресою: м. Рівне, вул.Буковинська,7, (приміщення адмінбудинку, кабінет голови правління ПрАТ „Рівнеінвестпроект”). Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення загальних […]

Читати далі
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

                                                                                                Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)                                                                                               Титульний аркуш                   29.04.2021              (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 12 вихідний реєстраційний номер електронного документа)     Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про […]

Читати далі