Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

                                                                                              Додаток 1

                                                                                                                              до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                              цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

31.07.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

10

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

 

Голова комісії з припинення Чабак Мирослав Степанович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “Рівнеінвестпроект”
2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
3. Місцезнаходження 33027 м.Рівне вул.Буковинська, буд. 7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 23302887
5. Міжміський код та телефон, факс (0362)64-25-42 (0362)64-25-42
6. Адреса електронної пошти rivneivestproekt@emitent.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку  https://rivneinvestproekt.com.ua 31.07.2020
  (URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Додаток 12
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (підпункт 1 пункту 15 глави 1 розділу III)

1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п Дата прийняття рішення Суб’єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення
1 2 3 4
1 30.07.2020 Загальні збори акціонерів Перетворення
Зміст інформації
Дата прийняття рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення: 30.07.2020р. Назва уповноваженого органу емiтента, що прийняв це рiшення: чергові загальнi збори акцiонерiв (Протокол №30 вiд 30.07.2020р.). Причини такого рiшення: виконання обов’язкiв, визначених Законом України “Про акцiонернi товариства” по обслуговуванню органiзацiйно-правової форми для ПрАТ “Рiвнеінвестпроект” є надзвичайно затратним. Спосiб припинення юридичної особи: перетворення. Дата проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, на яких розглядалось зазначене питання: 30.07.2020р. Результати голосування iз зазначенням кiлькостi голосiв “за” та кiлькостi голосiв “проти”: “За”- 107 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй, “Проти” – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. Повне найменування юридичної особи-правонаступника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеінвестпроект”. Порядок розподiлу активiв та зобов’язань: всi активи та зобов’язання Приватного акцiонерного товариства “Рiвнеінвестпроект” внаслiдок перетворення передаються до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеінвестпроект”. Розмiр статутного капiталу правонаступника: 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп. Iнформацiя про порядок та умови обмiну акцiй Приватного акцiонерного товариства “Рiвнеінвестпроект” на частки Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеінвестпроект”: акцiї товариства конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподiляються серед його учасникiв з коефiцiєнтом 1:1; грошовi виплати акцiонерам не передбаченi. Обмiн акцiй товариства на частки у статутному капiталi товариства-правонаступника здiйснюється шляхом включення акцiонера товариства до числа учасникiв товариства-правонаступника та зазначення його, як учасника товариства-правонаступника, у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Вартiсть частки учасника у статутному капiталi товариства-правонаступника дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй товариства, якi належать акцiонеру. Кожен  акціонер Приватного акціонерного товариства “Рівнеінвестпроект”, що перетворюється має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника,що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю “Рівнеінвестпроект” правонаступника Приватного акціонерного товариства “Рівнеінвестпроект”, відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що була між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства”Рівнеінвестпроект”. Одна акція Приватного акціонерного товариства “Рівнеінвестпроект” номінальною вартістю 50,00 грн. дорівнює розміру однієї частки вартістю 50,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю “Рівнеінвестпроект”. Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Рівнеінвестпроект” дорівнює розміру загальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства “Рівнеінвестпроект” до перетворення.     Додаткова iнформацiя, яка необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента: крiм простих акцiй, iншi цiннi папери ПрАТ “Рiвнеінвестпроект” не випускались.

 

 

Можливо Вас зацікавить
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

                                                                                              Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)                                                                                               Титульний аркуш                   29.04.2021              (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 12 вихідний реєстраційний номер електронного документа)     Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття […]

Читати далі
ПОВІДОМЛЕННЯ кредиторів про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства “Рівнеінвестпроект“ в Товариство з обмеженою відповідаоьністю “Рівнеінвестпроект“
ПОВІДОМЛЕННЯ кредиторів про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства “Рівнеінвестпроект“ в Товариство з обмеженою відповідаоьністю “Рівнеінвестпроект“

                                             ПОВІДОМЛЕННЯ   (10.08.2020)                                                     кредиторів про припинення шляхом реорганізації(перетворення)Приватного […]

Читати далі