ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (08.10.2020р.)

08.10.2020р.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕІНВЕСТПРЕКТ»

(код ЄДРПОУ 23302887, місцезнаходження: 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Буковинська,7) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 листопада 2020 року об 17 год. 00 хв. за адресою: м. Рівне, вул.Буковинська,7, (приміщення адмінбудинку, кабінет голови правління ПрАТ „Рівнеінвестпроект”).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення загальних зборів акціонерів  з 16 години 00 хвилин  до 16 години 45 хвилин за адресою: м. Рівне, вул. Буковинська,7, (приміщення адмінбудинку, кабінет голови правління ПрАТ „Рівнеінвестпроект”).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ», буде складено станом на 24 годину 04листопада 2020 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

1.Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРЕКТ» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

  1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Храбан Галина Петрівна, член лічильної комісії: Пасічник Максим Миколайович.
  2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Храбан Галина Петрівна, член лічильної комісії: Пасічник Максим Миколайович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

  1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження процедури та регламенту проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

  1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів – Чернецького Богдана Юрійовича, секретарем – Чабак Олену Юріївну.
  2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
  • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
  • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
  • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
  1. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

 

  1. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

 Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера, кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів  засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

 

4.Затвердження передавального акту.

Проект рішення:Передавальний акт  ПрАТ”Рівнеінвестпроект”   – ТО”гвнеінвестпроект” затвердити.

Адреса веб-сайту ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРЕКТ», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного rivneinvestproekt.com.ua  Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ» – 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Буковинська,7, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00  до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова комісії з припинення ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ» Чабак  Мирослав Степанович. Телефон для довідок: 0503750715. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів: 200 шт. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення  про проведення Зборів: 189 шт.

 

Наглядова рада ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРЕКТ»

 

 

 

 

 

Можливо Вас зацікавить
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

                                                                                                Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)                                                                                               Титульний аркуш                   29.04.2021              (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 12 вихідний реєстраційний номер електронного документа)     Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про […]

Читати далі
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

                                                                                              Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)                                                                                               Титульний аркуш                   29.04.2021              (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 12 вихідний реєстраційний номер електронного документа)     Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття […]

Читати далі