ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ»

 

(Ідентифікаційний номер юридичної особи 23302887)

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ» надалі Товариство, повідомляє акціонерів, щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ», які проводитимуться 30.07.2020 року об 17 год. 00 хв., за адресою місцезнаходження Товариства: 30027, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Буковинська, буд.7, (приміщення адмінбудинку, кабінет голови правління ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ»

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення загальних зборів акціонерів  з 16 год. 40 хв.  до 17 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товариства: 30027, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Буковинська, буд.7, (приміщення адмінбудинку, кабінет голови правління ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ “РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ”, буде складено станом на 24.07.2020 року.

 

Проект порядку денного

та проекти рішень з питань порядку денного

 1. Про обрання членів лічильної комісії та припинення повноважень членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Храбан Галина Петрівна, член лічильної комісії: Туркова Олександра Петрівна.
 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Храбан Галина Петрівна, член лічильної комісії: Туркова Олександра Петрівназ моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження процедури та регламенту проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів – Чернецького Богдана Юрійовича, секретарем – Чабак Олену Юріївну.
 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
 1. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

 

 1. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера, кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів  засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

 

4.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

 

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

 

6.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2019 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (в т.ч. «Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2019 року з валютою в сумі  2494,3 тис. грн).

 

8.Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році у сумі 123,6 тис. грн., направити:

 • 120000,00 грн. – на виплату дивідендів;
 • решту – на поповнення додаткового капіталу.

 

 1. Про припинення Товариства шляхом перетворення з Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект».
  Проект рішення:

1.Припинити Приватне акціонерне товариство «Рівнеінвестпроект» шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект».

 1. Про обрання комісії з припинення Товариства та надання комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення його на Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект».

Проект рішення:

 1. Обрати комісію з припинення Товариства у складі 3 особи:

 

 • Голова комісії з припинення – Громадянин України Чабак Мирослав Степанович (паспортні дані РНОКПП-МЮ 191966 виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 19.02.2009р.,ІПН1907404576) .
 • Член комісії – Громадянин України Чернецький Богдан Юрійович  (паспортні дані РНОКПП- СР928787 виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 04.07.2002р.)ІПН2222103774) .
 • Член комісії – Громадянин України Наумович Людмила Михайлівна (паспортні дані РНОКПП-СР226413 виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 20.06.1997р.)ІПН2264615060).
 1. Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та статутом Товариства для здійснення усіх необхідних заходів, щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення на Товариство з обмеженою відповідальністю – Голові комісії.
 2. Уповноважити Голову комісії без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах та організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами, вчиняти будь – які дії, щодо керівництва Товариством у період проведення процедури припинення Товариства шляхом перетворення.
 3. Про звільнення з посади голови правління ПрАТ «Рівнеінвестпроект» громадянина України Чабак Мирослава Степановича та виключення його із фізичних осіб уповноважених представляти юридичну особу у правовідносини з третіми особами або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності у тому числі підписувати договори, тощо.

Проект рішення:

Звільнити з посади голови правління ПрАТ «Рівнеінвестпроект» громадянина України Чабак Мирослава Степановича та виключити його із фізичних осіб уповноважених представляти юридичну особу у правовідносини з третіми особами або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності у тому числі підписувати договори, тощо, у зв’язку із початком процедури припинення Товариства, шляхом його перетворення.

 1. Про Затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

 1. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте зборами рішення, щодо припинення Товариства, зв’язку з реорганізацією – шляхом перетворення на Товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку встановленому чинним законодавством України.
 2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект».
 3. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.
 4. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення, комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення Повідомлення про рішення, щодо припинення Товариства.
 5. Після закінчення строку для виявлення вимог кредиторів, комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво, щодо всіх зобов’язань Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект», стосовно всіх його кредиторів та боржників.
 6. Не раніше ніж через 2 (два) місяці після оприлюднення повідомлення про прийняти рішення. щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить Загальні збори акціонерів на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект» та проводить установчі збори товариства правонаступника.
 7. У визначеному законодавством та Рішенням загальних зборів ПрАТ «Рівнеінвестпроект» порядку і строки. комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі

Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект», що створюються у результаті перетворення.

 1. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
 2. Після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про скасування реєстрації випуску акцій, уповноважена зборами особа подає документи для внесення запису до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення ПрАТ «Рівнеінвестпроект».
 3. Перетворення ПрАТ «Рівнеінвестпроект» вважається завершеним з дати внесення запису до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про припинення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» та про реєстрацію новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект».
 4. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі Товариства правонаступника.

Проект рішення:

Затвердити такий порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект»:

 1. Акції Товариства що перетворюється, конвертуються в частки Товариства правонаступника з коефіцієнтом: конвертація 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект» правонаступника Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Рівнеінвестпроект», що перетворюється одна акція Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» номінальною вартістю 50,00 грн. дорівнює розміру однієї частки вартістю 50,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект». Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект», дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» до перетворення.
 2. Кожен акціонер Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект», що створюється шляхом перетворення.
 3. Не підлягають конвертації акції власниками, яких є акціонери, які звернулися до Акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій.

 

 1. Про затвердження плану перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект».

Проект рішення:

Затвердити наступний план перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект»:

 1. Товариство, що припиняється шляхом перетворення:

1.1. Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Рівнеінвестпроект» та скорочене найменування ПрАТ «Рівнеінвестпроект».

1.2. Ідентифікаціїний код юридичної особи: 23302887.

1.3. Місцезнаходження: 33027, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Буковинська, буд. 7. 1.4.Розмір статутного капіталу: 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп.

 1. Товариство, що створюється шляхом перетворення:

2.1. Повне найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект» скорочене найменування: ТОВ «Рівнеінвестпроект»

2.2.  Місцезнаходження Товариства: 33027, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Буковинська, буд. 7.

2.3. Розмір статутного капіталу 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп.

 1. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також сума можливих грошових виплат акціонерам: акції Товариства, що перетворюється, конвертується в частки Товариства – правонаступника, з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників.

     Кожен акціонер Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект», що перетворюється має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.

     Розподіл часток новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект» правонаступника Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що була між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект».     

     Одна акція Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» номінальною вартістю 50,00 грн. дорівнює розміру однієї частки вартістю 50,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект».

     Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект» дорівнює розміру загальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» до перетворення.

    Суми можливо грошових виплат акціонером непередбачені.

 1. Відомості про права, які надаватимуться Товариством – правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення.

      Інших цінних паперів, крім акцій товариства не випускало.

 1. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому Товаристві – правонаступнику після завершення перетворення та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

5.1. Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект»: Чабак Мирослав Степанович.

5.2. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі непередбачена.

 

 1. Про затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.

Проект рішення:

 1. Визначити, що все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права, та обов’язки Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» переходять до його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеінвестпроект».
 2. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект» відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнеінвестпроект».

Адреса веб-сайту ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного rivneinvestproekt.com.ua  Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ» – 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Буковинська,7, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00  до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ» Чабак  Мирослав Степанович. Телефон для довідок: (0362) 64-25-42. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів: 200 шт. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення  про проведення Зборів: 189 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний

2019

Попередній

2018

Усього активів 2494,3 2988,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 172,2
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1033,9 1050,5
Гроші та їх еквіваленти 1,3 306,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 128,7 337,9
Власний капітал 576,5 753,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10,0 10,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 168,6
Поточні зобов’язання і забезпечення 1917,8 2066,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 123,6 330,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,618 1,654

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядова рада ПрАТ «РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ»

 

 

 

 

 

 

 

Можливо Вас зацікавить
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

                                                                                              Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)                                                                                               Титульний аркуш                   29.04.2021              (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 12 вихідний реєстраційний номер електронного документа)     Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття […]

Читати далі
ПОВІДОМЛЕННЯ кредиторів про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства “Рівнеінвестпроект“ в Товариство з обмеженою відповідаоьністю “Рівнеінвестпроект“
ПОВІДОМЛЕННЯ кредиторів про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства “Рівнеінвестпроект“ в Товариство з обмеженою відповідаоьністю “Рівнеінвестпроект“

                                             ПОВІДОМЛЕННЯ   (10.08.2020)                                                     кредиторів про припинення шляхом реорганізації(перетворення)Приватного […]

Читати далі