Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

                                                                                              Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

 

 

              29.04.2021

             (дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

12

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

 

Голова комiсiї з припинення       Чабак Мирослав Степанович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
   
 
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Рiвнеiнвестпроект”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 23302887
4. Місцезнаходження емітента 33027 Рiвненська область  м. Рiвне вул. Буковинська, буд. 7
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0362) 64-25-42 (0362) 64-25-42
6. Адреса електронної пошти rivneivestproekt@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) Рішення наглядової ради емітента

№ 2 від 27.04.2021

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).  
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

 

https://rivneinvestproekt.com.ua/   29.04.2021
(URL-адреса сторінки)   (дата)

 

 

Зміст                  

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  
5. Інформація про рейтингове агентство.  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.  
7. Судові справи емітента.  
8. Штрафні санкції щодо емітента.  
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;  
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).  
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; X
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників). X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
4) інформація про похідні цінні папери емітента;  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва).  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов’язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.  
26. Інформація про вчинення значних правочинів.  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  
29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо).  
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
41. Основні відомості про ФОН.  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
45. Правила ФОН.  
46. Примітки. X

 

Примітки : Cкладова змiсту “Основнi вiдомостi про емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо корпоративного секретаря” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про рейтингове агентство” не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту “Судовi справи емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї – за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту “Штрафнi санкцiї щодо емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї  – за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту “Опис бiзнесу” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про органи управлiння” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

Cкладова змiсту “Звiт керiвництва (звiт про управлiння)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про розвиток емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Звiт про корпоративне управлiння” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наглядову раду” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про виконавчий орган” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Повноваження посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов’язкiв акцiонерiв (учасникiв)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про облiгацiї емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту “Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про зобов’язання емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про вчинення значних правочинiв” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Рiчна фiнансова звiтнiсть” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту “Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Твердження щодо рiчної iнформацiї” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту “Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту ” Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв ” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв.

Cкладова змiсту “Основнi вiдомостi про ФОН” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН ” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН ” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту “Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту “Правила ФОН” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Товариство не складало рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк складена вiдповiдно до Нацiонального П(С)БО 25 “Спрощена фiнансова звiтнiсть” як фiнансова звiтнiсть мiкропiдприємства.

Загальними зборами акцiонерiв вiд 30.07.2020 р. прийнято рiшення про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, тому повноваження правлiння та ревiзiйної комiсiї припинено i обрано комiсiю з припинення у складi:

Голова комiсiї з припинення – Чабак Мирослав Степанович, члени комiсiї з припинення – Чернецький Богдан Юрiйович, Дем’янчук Роман Юрiйович.

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  Приватне акціонерне товариство “Рівнеінвестпроект”
2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ “Рівнеінвестпроект”
3. Дата проведення державної реєстрації  29.02.1996
4. Територія (область)  Рiвненська область
5. Статутний капітал (грн.)  10000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.12  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
 71.11  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ
 74.90  ІНША ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, Н. В. І. У.
   

 

10. Банки, що обслуговують емітента
1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  Публiчне акцiонерне товариство “Унiверсал Банк”
2)  МФО банку  322001
3)  IBAN  UA623220010000026008000019753
4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  д/н
5)  МФО банку  д/н
6)  IBAN  д/н

 

 

 1. Опис бізнесу

 

 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

ЗАТ “Рiвнеiнвестпроект” було зареєстровано у Виконавчому комiтетi Рiвненської мiської ради 29.02.1996 р.      04.06.2010р змiнено найменування юридичної особи з ЗАТ “Рiвнеiнвестпроект” на ПрАТ “Рiвнеiнвестпроект”. Органiзацiйна структура товариства складається з органiв управлiння : виконавчий орган – Правлiння товариства (3 осiб). Контролюючi органи – Ревiзiйна комiсiя (3 осiб), Наглядова рада товариства (3 осiб). Виробнича структура пiдприємства знаходиться за юридичною адресою товариства та складається з наступних пiдроздiлiв: – адмiнiстративно-господарський; – проектний; – iнженерно-вишукувальний.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товариство не створювало.

Змін в організаційній структурі товариства порівняно з попереднім звітним періодом не відбувалося.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 7, середньої чисельностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) – 1 , чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)- 7. Фонд оплати працi – 292,5 тис.грн., вiдносно попереднього року зменшився за рахунок зменшення чисельності працівників. Кадрова програма емiтента – вiдсутня.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

 

Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Облiкову полiтику в Товариствi визначено наказом “Про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику на пiдприємствi”. Змiни до наказу про облiкову полiтику у звiтному перiодi не вносились. Бухгалтерський облiк у 2011 роцi вiвся за Планом рахункiв, що затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 року №291 i зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21 грудня 1999 року згiдно з дiючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку iз врахуванням змiн та доповнень. Аудитори зазначають, що у I кварталi 2011 року нарахування амортизацiї по основних засобах здiйснювалось по нормах i методах, що були передбаченi статтею 8 Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> у редакцiї вiд 22.05.1997 р. № 283/97-ВР (зi змiнами та доповненнями). Починаючи iз 01 квiтня 2011 року нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється впродовж строку корисного використання об’єкта iз застосуванням прямолiнiйного методу (стаття 145 Податкового кодексу України). Гранична вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв Товариством встановлена в сумi 1000 грн., а нарахування амортизацiї проводиться в першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100 % його вартостi.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Проектно-вишукуванi роботи.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

Суттєвого вiдчуження активів за останні п’ять років не відбувалось.

Надходження             Вибуття

2020 рік              не було            на загальну суму 14,2 тис.грн

2019 рік              не було            на загальну суму 172,2 тис.грн

2018 рік              не було            на загальну суму 458,7 тис. грн.

2017 рік              не було               не було

2016 рік              не було               не було

 

Будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з господарською дiяльнiстю Товариство не планує.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основні засоби знаходяться за місцем розташуванням емітента. Об’єктів оренди немає. Всі основні засоби використовуються повністю за своїм прямим призначенням. Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства. Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів найближчим часом не планується.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

На дiяльнiсть пiдприємства у 2020 роцi мало впливало зниження платоспроможностi населення та нестiйке законодавство. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень: пряма залежнiсть вiд економiчного та податкового законодавства.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Фiнансування пiдприємства здiйснюється виключно за рахунок власних коштiв та прибутку акцiонерного товариства, збiльшення якого приведе до покращення лiквiдностi, а також за рахунок залучення iнвестицiй. Кредитами банкiв акцiонерне товариство не користується в зв’язку з великим ризиком збiльшення зобов’язань товариства.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

По всiх господарських договорах за звiтний перiод зобов’язання товариством виконано.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Товариство планує залучати кошти нових територіальних об’єднань.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

У звiтному роцi емiтент не здiйснював витрат на дослiдження та розробки.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента – вiдсутня. Аналітична довідка про результати діяльності товариства за останні 3 роки не складалась.

 

 

 

 1. Інформація про органи управління

 

Орган управління Структура Персональний склад
Виконавчий орган Виконавчим органом товариства є Правління. В складі правління троє осіб – Голова правління та два члени правління Голова правління – Чабак Мирослав Степанович

Член правління – Чернецький Богдан Юрiйович

Член правління – Панкрухiн Вiктор Михайлович

Правління в повному складі звільнено 30.07.2020 року рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 30 від 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення в Товариство з  обмеженою відповідальністю “Рівнеінвестпроект”.

Наглядова рада Наглядова рада товариства складається з трьох осіб – Голови наглядової ради та двох членів. Наумович Людмила Михайлiвна – Голова наглядової ради

Туркова Олександра Петрiвна – Член наглядової ради

Храбан Петро Анатолiйович – Член наглядової ради

Ревізійна комісія Ревізійна комісія складається з трьох осіб – Голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії. Голова ревізійної комісії – Карбан Володимир Iванович

Член ревізійної комісії – Давидчук Олена Ростиславiвна

Член ревізійної комісії – Мiщук Павло Дмитрович

Ревізійну комісію в повному складі звільнено 30.07.2020 року рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 30 від 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення в Товариство з  обмеженою відповідальністю “Рівнеінвестпроект”.

Вищий орган управління Вищим органом управління товариства є Загальні збори акціонерів Всі акціонери товариства.
Комісія з припинення Голова комісії з припинення, два члени комісії з припинення. Голова комісії з припинення-Чабак Мирослав Степанович,

Член комісії-Чернецький Богдан Юрійович,

Член комісії – Дем’янчук Роман Юрійович.

Комісія з припинення обрана 30.07.2020 року рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 30 від 30.07.2020 року) у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення в Товариство з  обмеженою відповідальністю “Рівнеінвестпроект”.

 

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

з/п

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Стаж роботи (років)   Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Голова комісії з припинення Чабак Мирослав Степанович 1952 Вища 45 Голова правління

23302887

ПрАТ “Рiвнеінвестпроект”

30.07.2020 обрано до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПрАТ “Рiвнеінвестпроект”
Опис Посадова особа обрана 30.07.2020 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол N 30 вiд 30.07.2020 р.) на посаду голови комiсiї з припинення у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеінвестпрект” та призначенням комiсiї з припинення. Iншi посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: голова правління ПрАТ “Рiвнеінвестпроект”. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi вiдповiдно до чинного законодавства України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Строк, на який призначено особу: до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПрАТ “Рiвнеінвестпроект”. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Оплату отримує згiдно штатного розпису. Загальний стаж роботи 45 років.
2 Член комісії з припинення Чернецький Богдан Юрiйович 1960 Вища 41 ПрАТ “Рiвнеiнвестпроект”

23302887

Член правлiння

30.07.2020 обрано до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПрАТ “Рiвнеінвестпроект”
Опис Посадова особа обрана 30.07.2020 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол N 30 вiд 30.07.2020 р.) на посаду члена комiсiї з припинення у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеінвестпрект” та призначенням комiсiї з припинення. Iншi посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: член правління ПрАТ “Рiвнеінвестпроект”. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi вiдповiдно до чинного законодавства України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Строк, на який призначено особу: до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПрАТ “Рiвнеінвестпроект”. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Оплату отримує згiдно штатного розпису. Загальний стаж роботи 41 рік.
3 Член комісії з припинення Дем’янчук Роман Юрійович 1984 Вища 14 СП Основа-Солсиф

20057315

Інженер-проектувальник

30.07.2020 обрано до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПрАТ “Рiвнеінвестпроект”
Опис Посадова особа обрана 30.07.2020 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол N 30 вiд 30.07.2020 р.) на посаду члена комiсiї з припинення у зв’язку з припиненням товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеінвестпрект” та призначенням комiсiї з припинення. Iншi посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: інженер-конструктор, ПрАТ “Рівнеінвестпроект”. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi вiдповiдно до чинного законодавства України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Строк, на який призначено особу: до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПрАТ “Рiвнеінвестпроект”. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Оплату отримує згiдно штатного розпису. Загальний стаж роботи 14 років. Акцiями товариства не володiє.
4 Голова наглядової ради-головний бухгалтер Наумович Людмила Михайлiвна 1962 Вища 39 ЗАТ “Рiвнеiнвестпроект”

23302887

Бухгалтер

11.04.2019 Посадову особу обрано терміном на 3 роки
Опис Повноваження та обов”язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Змiн у персональному складi посадових осiб Наглядової ради протягом звiтного перiоду не було. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду Голови наглядової ради та Головного бухгалтера. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашених судимостей за посадовi чи корисливi злочини не має. Особисто акцiями товариства не володiє, а є представником акцiонера Потапчук Лесi Мiлентiївни, яка володiє 15 шт. акцiй, що становить 7,5 % вiд статутного капiталу емiтента. Перебувала на посаді протягом всього звітного періоду. Загальний стаж роботи 39 років.
5 Член наглядової ради Туркова Олександра Петрiвна 1949 Вища 47 Проектний iнститут “Дiпромiст”

д/н

Архітектор

11.04.2019 Посадову особу обрано терміном на 3 роки
Опис Повноваження та обов”язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Змiн у персональному складi посадових осiб Наглядової ради протягом звiтного перiоду не було. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду Члена наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашених судимостей за посадовi чи корисливi злочини не має. Є акціонером товариства.

Перебувала на посаді протягом всього звітного періоду. Загальний стаж роботи 47 років.

6 Член наглядової ради Храбан Петро Анатолiйович 1982 Вища 17 ПП “Престиж плюс”

32625561

Директор

11.04.2019 Посадову особу обрано терміном на 3 роки
Опис Повноваження та обов”язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Змiн у персональному складi посадових осiб Наглядової ради протягом звiтного перiоду не було. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Члена наглядової ради. На даний час працює Директором ПП “Престиж плюс” м.Рiвне, вул.Курчатова, 18у Непогашених судимостей за посадовi чи корисливi злочини не має. Є акціонером товариства. Перебував на посаді протягом всього звітного періоду. Загальний стаж роботи 17 років.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1 2 3 4 5 6
Голова комісії з припинення Чабак Мирослав Степанович 48 24 48 0
Член комісії з припинення Чернецький Богдан Юрiйович 20 10 20 0
Член наглядової ради Туркова Олександра Петрiвна 8 4 8 0
Член наглядової ради Храбан Петро Анатолiйович 42 21 42 0

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до чинного Законодавства України, статуту Товариства, рішень загальних зборів, наглядової ради та за основними видами діяльності. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок залучення інвестицій, зменшення та оптимізації витрат, розширення клієнтської бази тощо.

 

 

 1. Інформація про розвиток емітента.

Протягом  останніх 5 років  характер бізнесу товариства  не змінився. Політика товариства передбачає підтримання стабільного рівня  капіталу  для забезпечення  довіри з боку інвесторів, кредиторів  та учасників ринку, а також  для забезпечення  стійкого розвитку  господарської діяльності в майбутньому.

 

 

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Протягом звiтного перiоду емiтент не укладав деривативи та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

 

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi так як фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну продукцiї та послуг, якi виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами.Товариство не схильне до ризику лiквiдностi, так як за результатами звiтного перiоду Товариство є платоспроможнiм та може виконати свої зобов’язання перед контрагентами.Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.

 

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

 

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi законодавством вимоги немає.

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Товариство не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, оскільки не має кодексу корпоративного управління.

 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

 

Вид загальних зборів Річні Позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2020
Кворум зборів 0
Опис В зв’язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї в Українi та свiтi, з метою запобiгання поширенню коронавiрусу COVID-19 та керуючись Законом України № 540-IX вiд 30.03.2020 року “Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв’язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)” (далi – Закон № 540-IX), постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 211 вiд 11.03.2020 року “Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2” Наглядова рада Товариства рiшенням вiд 06.04.2020 року скасувала проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, призначених на 22 квiтня 2020 року.

 

 

Вид загальних зборів Річні Позачергові
X  
Дата проведення 30.07.2020
Кворум зборів 56.6
Опис ПОРЯДОК   ДЕННИЙ

1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.

Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi 2(двох)осiб, а саме:

Пасiчник Микола Петрович (довiренiсть Пасiчника Максима Миколайовича)- голова лiчильної комiсiї.

Туркова Олександра Петрiвна – член лiчильної комiсiї.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження процедури та регламенту проведення Загальних зборiв.

Вирiшили:

1.Обрати головою чергових загальних зборiв акцiонерiв-Чернецького Богдана

Юрiйовича, Секретарем-Чабак Олену Юрiївну.

2.Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:

*для доповiдi по всiх питаннях порядку денного-до 10хвилин;

*усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища

(найменування)акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй;

*вiдповiдi по запитаннях-до 10 хвилин.

3.Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних зборiв

акцiонерiв та змiни черговостi розгляду питань порядку денного вiдбувається

Загальними зборами акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог чинного  законодавства,  шляхом

пiдняття мандатiв.

3. Про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетнiв для голосування.

Вирiшили:

Якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв,сторiнки бюлетеня

нумеруються; кожен аркуш   бюлетеня пiдписується акцiонером/представником

акцiонера, кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв

засвiдчується Головою реєстрацiйної комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом пiдписання

в нижнiй частинi аркуша у вiдведеному формою бюлетеня мiсцi,пiд час реєстрацiї

акцiонерiв для участi у загальних  зборах.

4. Звiт голови  Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови Правлiння Товариства.

Вирiшили:

Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019рiк.

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.

Вирiшили:

Звiт Наглядової ради Товариства за 2019рiк затвердити.

6.Звiт Ревiзiйнох комiсiї Товаритсва за 2019 рiк. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту

Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Вирiшили:

Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2019 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2019рiк

затвердити.

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.

Вирiшили:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк(в т.ч.”Баланс”(ф-1) Товариства станом   на 31.12.2019року з валютою в сумi 2494,3,4 тис.грн.

8. Розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства.

Вирiшили:

Прибуток Товариств6а за 2019 рiк  направити: 120000,00 грн.-на виплату дивiдендiв; решту-на поповнення додаткового капiталу.                                                                                                       9. Про припинення Товариства шляхом перетворення з Приватного акцiонерного Товариства”Рiвнеiнвестпроект”на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

“Рiвнеiнвестпроект”.

Вирiшили:

Припинити  Приватне акцiонерне товариство “Рiвнеiнвестпроект” шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю”Рiвнеiнвестпроект”.

10. Про обрання комiсiї з припинення Товариства та надання комiсiї з припинення Товариства повноваження на здiйснення всiх необхiдних заходiв щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення його на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеiнвестпроект”.

Вирiшили:

Обрати комiсiю з припинення Товариства у складi 3 особи:

Голова комiсiї з припинення-Чабак Мирослав Степанович, громадянин

України(паспортнi данi МЮ191966 виданий Рiвненським МВ УМВС України в

Рiвненськiй областi      19.02.2009р

Член комiсiї-Чернецький Богдан Юрiйович,громадянин України(паспортнi данi

виданий Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi      19.02.2009р

Член комiсiї- Дем’янчук Роман Юрiйович ,громадянин України(паспортнi данi

СР754574 виданий Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi

28.08.2000р. IПН 3092115971

11. Про звiльнення з посади голови правлiння ПрАТ”Рiвнеiнвестпроект” громадянина України  Чабак Мирослава Степановича та виключення його iз фiзичних осiб уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної  особи без довiреностi у тому числi пiдписувати  договори.

Вирiшили:

Звiльнити з посади голови правлiння ПрАТ “Рiвнеiнвестпроект” громадянина України Чабак Мирослава Степановича та виключити його iз фiзичних осiб повноважених представляти юридичну особу у правовiдносини з третiми особами або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi у тому числi пiдписувати договори, тощо, у зв’язку iз початком процедури припинення Товариства,  шляхом його перетворення.

12. Про затвердження порядку та умов здiйснення перетворення Товариства на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Вирiшили:

Затвердити запропонований порядок та умови здiйснення перетворення Товариства на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.                                                                      13. Про затвердження порядку та умов обмiну акцiй Товариства на частки в  статутному капiталi Товариства правонаступника.

Вирiшили:

Затвердити запропонований порядок та умови обмiну акцiй Товариства на частки в статутному капiталi Товариства правонаступника.

14. Про затвердження плану перетворення Приватного акцiонерного товариства “Рiвнеiнвестпроект”.

Вирiшили:

Затвердити план перетворення Приватного акцiонерного товариства “Рiвнеiнвестпроект” на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рiвнеiнвестпроект”.

15. Про затвердження порядку та строкiв пред’явлення вимог кредиторiв.

Вирiшили: Затвердити запропонований порядок та строки пред’явлення вимог кредиторiв.

 

Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно.

 

 

Вид загальних зборів Річні Позачергові
  X
Дата проведення 10.11.2020
Кворум зборів 91.5
Опис ПОРЯДОК   ДЕННИЙ

1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ”Рiвнеiнвестпроект”(далi-Товариство).

Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi 2(двох)осiб, а саме:

Храбан Галина Петрiвна(Храбан Петро Анатолiйович по довiреностi)- голова лiчильної комiсiї.

Пасiчник Максим Миколайович – член лiчильної комiсiї.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження процедури та регламенту проведення Загальних зборiв.

Вирiшили:

1.Обрати головою чергових загальних зборiв акцiонерiв-Чернецького Богдана

Юрiйовича, Секретарем-Чабак Олену Юрiївну.

2.Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:

*для доповiдi по всiх питаннях порядку денного-до 10хвилин;

*усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища

(найменування)акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй;

*вiдповiдi по запитаннях-до 10 хвилин.

3.Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних зборiв

акцiонерiв та змiни черговостi розгляду питань порядку денного вiдбувається

Загальними зборами акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог чинного  законодавства,  шляхом

пiдняття мандатiв.

3. Про затвердження порядку та способу засвiдчення  бюлетенiв  для голосування.

Вирiшили:

Якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв,сторiнки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш   бюлетеня пiдписується акцiонером/представником

акцiонера, кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчується Головою реєстрацiйної комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом пiдписання

в нижнiй частинi аркуша у вiдведеному формою бюлетеня мiсцi,пiд час реєстрацiї  акцiонерiв для участi у загальних  зборах.

4. Затвердження передавального акту.

Вирiшили: Затвердити передавальний акт ПрАТ”Рiвнеiнвестпроект”-ТОВ”Рiвнеiнвестпроект” з валютою балансу 2193,9 тис.грн.

 

Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно.

 

 

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше Затвердження передавального акту, в зв’язку з припиненням Товариства шляхом перетворення з Приватного акціонерного Товариства”Рівнеінвестпроект” на Товариство з обмеженою відповідальністю “Рівнеінвестпроект”.

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) д/н

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : В зв’язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї в Українi проведення чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 22.04.2020 р., скасували рішенням наглядової ради. Чергові загальні збори акціонерів були проведені 30.07.2020 р.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Позачергові збори відбулись.

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Функціональні обов’язки члена наглядової ради
Так* Ні*
Наумович Людмила Михайлівна – голова наглядової ради   X Голова Наглядової ради повинен дiяти в iнтересах Товариства. Голова наглядової ради: – керує та органiзовує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи; – скликає засiдання наглядової ради та

головує на них; – забезпечує контроль за виконанням наглядовою радою та директором рiшень загальних зборiв та наглядової ради; – видає обов’язковi для виконання всiма членами наглядової ради, директором та працiвниками товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї; – здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi наглядової ради спрямованi на досягнення мети товариства.

Храбан Петро Анатолійович – член наглядової ради   X Член Наглядової ради повинен дiяти в iнтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об’єктивно судити про стан справ в Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв Наглядової ради була ефективною, вони повиннi: – виконувати свої наглядовi функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики дiяльностi Товариства; – брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; – придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов’язкiв; – не брати участi в поточному керiвництвi роботою Товариства; – приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.
Туркова Олександра Петрівна – член наглядової ради   X Член Наглядової ради повинен дiяти в iнтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об’єктивно судити про стан справ в Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв Наглядової ради була ефективною, вони повиннi: – виконувати свої наглядовi функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики дiяльностi Товариства; – брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; – придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов’язкiв; – не брати участi в поточному керiвництвi роботою Товариства; – приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом 2020 року відбулось 6 засідань наглядової ради, на яких примались рішення щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердження бюлетнів, щодо скасування чергових загальних зборів, щодо скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання аудитора,  затвердження річного звіту емітента та щодо виплати дивідендів.

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)

  Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту   X  
З питань призначень   X  
З винагород   X  
Інші (запишіть) д/н  

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

д/н

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

д/н

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради Інформація про діяльність Наглядової ради не готувалася, оскільки підготовка такої інформація не є обов’язковою для приватниого акціонерного товариства. Оцінка роботи наглядової ради не проводилась.

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть) д/н

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть) д/н

 

 

Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше д/н

 

 

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов’язки
Відповідно до статуту виконавчим органом товариства є правління. Загальними зборами акціонерів від 30.07.2020 р. прийнято рішення про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, тому повноваження правління припинено і обрано комісію з припинення у складі:

Голова комісії з припинення – Чабак Мирослав Степанович, члени комісії з припинення – Чернецький Богдан Юрiйович, Дем’янчук Роман Юрiйович.

До   компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передачу належних йому прав до компетенції правління.

Повноваження та обов’язки комісії з припинення визначені відповідно до чинного законодавства України.

 

Чи проведені засідання виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на них рішень;
інформація про результати роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.
Засідання виконавчого органу протягом 2020  року не проводилися. Інформація про діяльність виконавчого органу не готувалась оскільки для приватного акціонерного товариства підготовка такої інформації не є обов’язковою.
Оцінка роботи виконавчого органу Оцінка роботи виконавчого органу не проводилась.

 

 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

 

Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.

До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Рішення по питаннях, віднесених до компетенції правління, приймаються колегіально на засіданнях правління. Правління  організовує поточну діяльність товариства. Засідання правління проводяться по мірі потреби для вирішення нагальних питань. Рішення приймаються колегіально. В звітному періоді правління засідань не проводило. Оцінка діяльності виконавчого органу не проводилась.

Оцінка діяльності наглядової ради теж не проводилась.  Інформацію про свою діяльність в об’ємі, передбаченому Законом України “Про акціонерні товариства”, правління не готує. Станом на 31.12.2020 року діяльністю товариства керує комісія з припинення призначена загальними зборами акціонерів від 30.07.2020 року, в зв’язку з прийняттям рішення про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю: Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок; Перед прийняттям рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, Товариство може залучити зовнішнього аудитора або іншу особу, що має необхідну кваліфікацію (суб’єкта оціночної діяльності, незалежного експерта тощо) для оцінки умов правочину нормальним ринковим умовам. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу Виконавчого органу Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю. Товариство забезпечує проведення об’єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, звітують про результати перевірок Наглядовій раді та загальним зборам Товариства.

Ревізійна комісія передбачена статутом товариства, але в зв’язку з прийняттям рішення про припинення товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю повноваження ревізійної комісії припинено загальними зборами акціонерів, які відбулись 30.07.2020 року.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Ні

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов’язаних  з  нею
осіб  та  обов’язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X  
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть) д/н

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Ні Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Ні

 

 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Інше (зазначити) д/н

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій   X
Інше (запишіть) д/н

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4
1 Чабак Мирослав Степанович   24
2 Пасічник Максим Миколайович   8
3 Чернецький Богдан Юрійович   10
4 Потапчук Леся Мілентіївна   7.5
5 Храбан Галина Петрівна   8
6 Храбан Петро Анатолійович   21

 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
200 13 Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.  
Опис Дата виникнення обмеження товариству не відома.

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

 

Правління товариства обирається  Загальними зборами  строком на п’ять років  в кількості трьох членів за поданням наглядової ради. Рішення про призначення  винагороди та компенсації при звільненні приймається загальними зборами акціонерів. В Положенні  про Правління ПрАТ “Рівнеінвестпроект” затверджено 25.05.2010р загальними зборами  акціонерів прописано наступне: – у разі, якщо після закінчення  строку  на який обране Правління, наглядовою радою  з будь – яких причин  не прийнято рішення  про обрання  або переобрання Правління  повноваження членів Правління продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Правління.

Кількісний склад Наглядової ради становить три особи. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів кумулятивним голосуванням терміном на три роки. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів в кількості 3-х осіб строком на 5 років. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – акціонерів.  Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені загальними Зборами з одночасним припиненням цивільно-правових договорів з ними у разі:

– незадовільної оцінки їх діяльності за підсумками роботи;

– невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків;

– у випадках, коли загальні Збори акціонерів приймуть рішення, що діями або бездіяльністю членів Ревізійної комісії  нанесено шкоду (збитків) Товариству;

– у разі прийняття загальними Зборами рішення про ліквідацію Ревізійної комісії.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

 

Повноваження Голови та членів Правління припиняється за рішенням Наглядової ради. Голова та члени Правління можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов’язків.  Правління Товариства розглядає та вирішує питання, внесені на його розгляд головою Правління, членами Правління, Наглядовою радою, Ревізійною комісією товариства, якщо вини не належать до компетенції зборів та Наглядової ради товариства. Голова Правління має наступні повноваження: – діє без довіреності від імені Товариства.Репрезентує Товариство в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень;

– здійснює повсякденне управління справами Товариства;

– укладає правочин,договори,контракти,у тому числі зовнішньоекономічні у відповідності з обмеженнями встановленими  Статутом та законодавством України;

– в межах своїх повноважень видає працівникам Товаритсва та іншим особам довіреності на укладання договорів (правочинів) та здійснення інших дій від імені Товариства:

– делегує, у разі необхідності, частину своїх повноважень членам Правління, керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;

-видає обов’язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпорядчі документи;

-веде листування відповідно до вимог законодавства;

-підписує фінансові документи Товариства на праві першого підпису;

-приймає на роботу,переводить на іншу роботу і звільнює з роботи працівників Товаритсва,керівних працівників структурних підрозділів Товариства у межах своїх повноважень;

-застосовує дисциплінарні стягнення, приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, керівних та матеріально відповідальних працівників структурних підрозділів Товариства відповідно до своїх повноважень, вимог законодавства та Статуту Підприємства;

-пред’являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, позовні заяви, скарги та заяви;

-представляє інтереси Товариства в органах державної влади,судах усіх інстанцій з усіма правами, в тому числі які надані законом позивачу, відповідачу, третій особі, зокрема з правом зміни предметом і ціни позову, надання доказів, подання клопотань,оскарження рішень, ухвал, постанов суду, пред’явлення виконавчих документів до стягнення тощо.

Згiдно статуту повноваження Наглядової ради Товариства наступнi:

1)            Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства.

2)            Пiдготова порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв.

3)            Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв.

4)            Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй.

5)            Прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

6)            Прийняття рiшення про викуп ромiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.

7)            Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством.

8)            Затвердження умов контракту з керiвником виконавчого органу Товариства.

9)            Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди.

10)          Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством

11)          Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг

12)          Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв.

13)          Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь в загальних зборах.

14)          Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

15)          Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.

16)          Прийняття в межах своєї компетенцiї рiшення про вчинення значних правочинiв.

17)          Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним, внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)          Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)          Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)          Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй собою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

Станом на 31.12.2020 року діяльністю товариства керує комісія з припинення призначена загальними зборами акціонерів від 30.07.2020 року, в зв’язку з прийняттям рішення про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Комісія з припинення діє в межах повноважень визначених чинним законодавством України.

 

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 – 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 – 4 цього пункту.

 

 

Незалежна аудиторська фірма

Товариство з обмеженою відповідальністю

“Аудиторська фірма “Вефіль”

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторсткої діяльності

0985 згідно Рішення № 99 від 23.02.2001 р. Аудиторської палати України)

33028, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14  ЄДРПОУ 22579957

 

 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості, щодо інформації, відображеної в звіті                керівництва, в частині звіту про корпоративне управління ПрАТ “Рівнеінвестпроект” за 2020 рік (станом на 31 грудня 2020 року)

 

 

Звіт складений для управлінського персоналу ПрАТ “Рівнеінвестпроект”, акціонерам  ПрАТ “Рівнеінвестпроект” та  НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента)

 

Згідно з договором від 19 квітня 2021 року, ми виконали завдання з надання впевненості , щодо достовірності інформації, відображеної в звіті керівника , в частині, звіту про корпоративне управління ПрАТ “Рівнеінвестпроект  ” (“компанія”), за 2020 рік.

 

Повна назва аудиторської фірми:

 

Товариство з обмнженою відповідальністю  Аудиторська фірма “Вефіль”;

Код за ЄДРПОУ: 22579957;

Зареєстроване 17.08.1995 року Виконавчим комітетом Рівненської міської Ради,  розпорядженням №1123Р, номер запису про включення до Єдиного державногореєстру 16081200000000854, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 229903;

Адреса:  вул. С. Петлюри буд. 14, м,Рівне, 33028;

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0985 від 23.02.2001 р.

 

Основні відомості про емітента:

 

Повна назва: Приватне акціонерне товариство “Рівнеінвестпроект”

Скорочена назва: ПрАТ  “Рівнеінвестпроект”.

Код ЄДРПОУ :  23302887   ;

Місцезнаходження: вул..Буковинська буд.7, м.Рівне, Рівненська обл.3302  ;

Дата проведення державної реєстрації: 29.02.1996 р.;

Статутний капітал:   10000  грн. ;

Кількість акцій у статутному капіталі,що належить державі: 0;

Основний вид діяльності за КВЕД: 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.;

Форма власності: акціонерне товариство;

Поточний рахунок: №  UA 623220010000026008000019753 Публiчне акцiонерне товариство “Унiверсал Банк” МФО 322001

 

Предмет перевірки

Під час виконання завдання , ми перевірили :

наявність та прктику застосування кодексу про корпоративне управління;

інформацію про проведені загальні збори акціонерів;

інформацію про наглядову раду;

інформацію про виконавчий орган акціонерного товариства ; відповідно до Закону України ” Про акціонерні товариства”,

А також:

опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками “компанії”;

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій “компанії”;

інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента,

з метою висловлення думки.

 

Опис виконаної роботи

 1. Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
 2. В зв’язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї в Українi та свiтi, з метою запобiгання поширенню коронавiрусу COVID-19 та керуючись Законом України № 540-IX вiд 30.03.2020 року “Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв’язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)” (далi – Закон № 540-IX), постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 211 вiд 11.03.2020 року “Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2” Наглядова рада Товариства рiшенням вiд 06.04.2020 року скасувала проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, призначених на 22 квiтня 2020 року. Річні загальні збори акціонерів були проведені 30.07.2020 р. Згідно з протоколом лічильної комісії кворум на зборах становив 56,6%.

 

Позачергові  загальні збори акціонерів проведені 10.11.2020 р. Згідно з протоколом лічильної комісії кворум на зборах становив  91,5%.

 1. Згідно зі статутом товариства наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів в кількості 3 осіб. Комітети наглядової ради не створювались. На час проведення перевірки забезпечено повний її склад, що надає можливість повноцінного виконання покладених на неї обов’язків. Засідання наглядової ради проводилось для вирішення всіх питань, пов’язаних зі скликанням загальних зборів акціонерів товариства затвердження бюлетнів, щодо скасування чергових загальних зборів, щодо скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання аудитора, затвердження річного звіту емітента та щодо виплати дивідендів.. Звіт наглядової ради в об’ємі, передбаченому Законом України “Про акціонерні товариства”, не готувався. Разом з тим, на загальних зборах акціонерів було заслухано і затверджено звіт наглядової ради про свою діяльність за звітний період. Винагорода членам наглядової ради не виплачується.
 2. Виконавчим органом товариства є правління, в кількості 3 осіб. Повноваження по обранню виконавчого органу згідно зі статутом товариства покладено на загальні збори акціонерів. Повноваження виконавчого органу встановлені статутом товариства. Станом на 31.12.2020 року діяльністю товариства керує комісія з припинення призначена загальними зборами акціонерів від 30.07.2020 року, в зв’язку з прийняттям рішення про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
 3. Основні характеристики системи внутрішнього конторолю:

забезпечення виробничої та фiнансової ефективностi господарської дiяльностi (наскiльки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовiрнiсть збиткiв); забезпечення надiйностi, повноти та своєчасностi фiнансової та управлiнської iнформацiї (об’єктивна iнформацiя, що надається рiзним категорiям користувачiв, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання дiючих законодавчих та нормативних актiв (з метою захисту Товариства необхiдно дотримуватися положень дiючого законодавства, внутрiшнiх документiв Товариства); вчасне виявлення ризикiв дiяльностi, що впливають на формування фiнансової звiтностi Товариства; адекватний розподiл обов’язкiв мiж працiвниками товариства (створення органiзацiйної структури господарської системи, яка б чiтко визначала iснуючi форми повноважень i пiдпорядкованостi). Ревізійна комісія передбачена статутом товариства, але в зв’язку з прийняттям рішення про припинення товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю повноваження ревізійної комісії припинено загальними зборами акціонерів, які відбулись 30.07.2020 року. Окремого Положення про “Системи внутрiшнього контролю i управлiння  емiтента” Товариство немає.

 1. Власниками значного пакета акцій є фізичні особи:

– Чабак Мирослав Степанович     —   24%  від статутного капіталу Товариства;

– Пасічник  Максим Миколайович –  8%  від статутного капіталу Товариства;

– Чернецький Богдан Юрійович  –     10%  від статутного капіталу Товариства;

– Потапчук Леся Мілентіївна      —    7,5%  від статутного капіталу Товариства;

– Храбан Галина Петрівна           —     8%   від статутного капіталу Товариства;

– Храбан Петро Анатолійович  —       21%  від статутного капіталу Товариства,

 

 1. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента:

в  зв’язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України “Про депозитарну систему України” (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах)  обмежено право голосу по 13 акцiях емiтента. Загальна кiлькiсть акцiй емiтента – 200 загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства – 187.

 1. При призначенні та звільненні посадових осіб, емітент керується законодавством України, Статутом Товариства. За звітний період винагороди та компенсації при звільненні  посадовим особам не виплачувались.
 2. Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства, чинним Законодавством України. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї правління належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової раді. Голова правління та члени правління підзвітні загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовують виконання їх рiшень.  Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Відповідальність керівництва “компанії”

“Компанія” несе відповідальність за предмет перевірки або за інформацію про предмет перевірки, а роль аудитора полягає в незалежному висловленні думки, щодо інформації про предмет перевірки.

Відповідальність аудитора

Ми провели аудит відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий).

Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог  законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог неалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який грунтується на фундаментальних принципах чесності, об”єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфеденційності та професійної поведінки.

Розробляючи та виконуючи процедури, аудитор брав до уваги доречність і надійність інформації, яка використовувалась як докази.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

 

Думка

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б  нас вважати, що ПрАТ “Рівнеінвестпроект” не дотримався, в усіх суттєвих аспектах, Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, Закону України ” Про акціонерні товариства”, нормативних документів НКЦПФР.

Перевірка проводилась з 20 по 22  квітня 2021 року.

 

Директор “Аудиторської фірми “Вефіль”                                             Т.О. Бондарчук

(Сертифікат аудитора №002259, Серія А,

виданий 25 квітня 1995 року, рішенням Аудиторської

Палати України №3 від 25.04.1995 року.

23 квітня 2021 року

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні   привілейовані

іменні

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)  фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні   привілейовані

іменні

Чабак Мирослав Степанович 48 24 48 0
Чернецький Богдан Юрiйович 20 10 20 0
Пасiчник Максим Миколайович 16 8 16 0
Потапчук Леся Мiлентiївна 15 7.5 15 0
Храбан Галина Петрiвна 16 8 16 0
Храбан Петро Анатолiйович 42 21 42 0
Усього 157 78.5 157 0

 

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акції прості іменні 200 50 Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам , власникам простих iменних акцiй, Товариством не випускались.

Права та обов’язки акцiонерiв: акцiонерам товариства надається право на: участь в управлiннi акцiонерним товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства України. Акцiонери товариства зобов’язанi: дотримуватись статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства; виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов’язки, встановленi законами України.

Наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, публiчнi пропозицiї щодо цiнних паперiв вiдсутнi, цiннi папери не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi.
Примітки Д/н

 

 

 

 1. XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.07.2010 22/17/1/10 Рiвненське ТУ ДКЦПФР UA4000082754 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 50.00 200 10000.00 100.000000000000
Опис                 Акцiї в лiстингу не знаходяться, на зовнiшних та внутрiшних ринках не продавались,заяви для допуску на бiржi не подавались. Акцiї товариства розмiщенi в повному обсязi. Додаткових емiсiй цiнних паперiв товариство не здiйснювало. Відповідно до розпорядження НКЦПФР випуск акцій емітенту було зупинено у зв’язку з перетворенням з ПрАТ “Рівнеінвестпроект” у ТОВ “Рівнеінвестпроект” ( розпорядження №129-ДР-З від 16.11.2020р.).

 

 

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1 2 3 4 5
Чабак Мирослав Степанович 48 24 48 0
Чернецький Богдан Юрiйович 20 10 20 0
Туркова Олександра Петрiвна 8 4 8 0
Храбан Петро Анатолiйович 42 21 42 0
Карбан Володимир Iванович 6 3 6 0
Мiщук Павло Дмитрович 2 1 2 0
Давидчук Олена Ростиславiвна 5 2.5 5 0
Усього 131 65.5 131 0

 

 

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
06.07.2010 22/17/1/10 UA4000082754 200 10000.00 187 0 0
Опис Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

 

 

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

  За результатами звітного періоду У звітному періоді
За простими акціями За привілейованими акціями За простими акціями За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.     120000  
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн     600  
Сума  виплачених/

перерахованих дивідендів, грн

    120000  
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н 03.09.2020 д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н 14.09.2020 д/н
Спосіб виплати дивідендів     Безпосередньо акцiонерам  
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату        
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату     29.09.2020p. : 120000.00 грн.

 

 
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв  за  результатами  звiтного перiоду  не приймалось.

 

Рiшення про виплату дивiдендiв за перiод, що передував звiтному було прийняте загальними зборами акцiонерiв 30.07.2020 року.

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за перiод, що передував звiтному:  14.09.2020 року.

Дати виплат дивiдендiв акцiонерам та суми виплат у звiтному перiодi:

29.09.2020p. – 120 000.00 грн.

Строк виплати дивiдендiв за перiод, що передував звiтному: з 14.09.2020 року по  30.09.2020 року.

Розмiр нарахованих дивiдендiв за перiод, що передував звiтному  120 000 грн.

Спосiб  виплати дивiдендiв у звiтному перiодi:  безпосередньо акцiонерам.

Порядок  виплати дивiдендiв у звiтному перiодi: перерахування всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi поштовим переказом всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

Сума дивiдендiв, що виплачувалась протягом звiтного перiоду, була виплачена у повному обсязi.

 

 

   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду
1.Виробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 

Пояснення :  Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2020р. облiковувалась в сумi – 170,2 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 100%. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2020р. – 170,2 тис.грн. Частка власних ОЗ виробничого призначення складає: 100%, ОЗ не виробничого призначення

вiдсутнi. Орендованi основнi засоби. Основнi засоби були введенi в експлуатацiю при створенi пiдприємства та знаходяться на балансi по даний час, використовуються за промисловим призначенням, ступiнь використання ОЗ 100%. Термiни та умови використання ОЗ до повного фiзичного зносу. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi зносом та відчуженням. Обмежень щодо використання майна пiдприємства немає. Оскільки фінансову звітність за 2020 рік товаритсво складало по спрощеній формі як мікромідприємство, то в балансі в основних засобах відображені незавершені капітальні інвестиції, які на початок та на кінець року складають – 1459,1 тис. грн.

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 518.3 576.5
Статутний капітал (тис.грн.) 10 10
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 10 10
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України “Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства – різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(518.300 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(10.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2020 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2020 року.

 

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов’язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
Податкові зобов’язання Х 0.20 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов’язання та забезпечення Х 1773.70 Х Х
Усього зобов’язань та забезпечень Х 1773.90 Х Х
Опис Кредитiв банку немає. Непогашених зобов’язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”
Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 591-04-00
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

Дiяльнiсть ПАТ “НДУ” здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, що були

зареєстрованi Рiшенням НКЦПФР N2092 вiд 01.10.2013р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ДУ “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”
Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис Подання звітності до НКЦПФР

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю “Бенефіт Брок”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи 36625811
Місцезнаходження 61058 Харкiвська область  м. Харків пр-кт Науки, буд. 5, кімн. 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286523
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (057) 728-24-00
Факс (057) 728-24-00
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Договір на відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 271113/З-56  від 27.11.2013 року.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Вефіль”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи 22579957
Місцезнаходження 33028 Рiвненська область  м. Рівне вул. Симона Петлюри, буд.14
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0985
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (097)8236795
Факс
Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис Договір на здійснення аудиторської перевірки № б/н від 19.04.2021 р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ДУ “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”
Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис Оприлюднення регульованої інформації

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

    Коди
  Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Рівнеінвестпроект” за ЄДРПОУ 23302887
Територія  Рiвненська область за КОАТУУ 5610100000
Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акцiонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ за КВЕД 71.12
Середня кількість працівників  7    
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса 33027 Рiвненська область  м. Рiвне вул. Буковинська, буд. 7 (0362) 64-25-42

 

 

   
   

 

 1. Баланс на “31” грудня 2020 р.

Форма 1-м

Код за ДКУД 1801006

 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
               І. Необоротні активи      
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 1459.1 1459.1
первісна вартість 1011 1643.5 1629.3
знос 1012 ( 184.4 ) ( 170.2 )
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 1459.1 1459.1
              II. Оборотні активи      
Запаси: 1100
у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1033.9 779.0
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 1.3 54.1
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 1035.2 833.1
IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 2494.3 2292.2

 

 

 

 

 

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 447.8 456.7
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 128.7 61.6
Неоплачений капітал 1425 (    —    ) (    —    )
Усього за розділом І 1495 576.5 518.3
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
III. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за :

довгостроковими зобов’язаннями

1610
      за товари, роботи, послуги 1615 1456.6 1445.9
      розрахунками з бюджетом 1620 13.9 0.2
      у тому числі з податку на прибуток 1621
       розрахунками зі страхування 1625
      розрахунками з оплати праці 1630 0.2 327.8
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690 447.1
Усього за розділом IІІ 1695 1917.8 1773.9
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 2494.3 2292.2

 

 

 

 

 

 1. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 за рік 2020  рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 842.5 825.8
Інші операційні доходи 2120
Інші доходи 2240 82.6 367.3
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 925.1 1193.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 2050 ( 358.6 ) ( 428.8 )
Інші операційні витрати 2180 (    —    ) (    —    )
Інші витрати 2270 ( 504.8 ) ( 640.7 )
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 863.4 ) ( 1069.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 2285) 2290 61.7 123.6
Податок на прибуток 2300 (    —    ) (    —    )
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) 2350 61.7 123.6

 

 

 

Голова комісії з припинення ________________ Чабак Мирослав Степанович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Наумович Людмила Михайлівна
  (підпис)  

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем Товариства вiдсутнi, тому товариство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
30.07.2020   Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
30.07.2020   Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.03.2020 19.03.2020 Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента

 

 

Можливо Вас зацікавить
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (08.10.2020р.)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (08.10.2020р.)

08.10.2020р.   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕІНВЕСТПРЕКТ» (код ЄДРПОУ 23302887, місцезнаходження: 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Буковинська,7) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 листопада 2020 року об 17 год. 00 хв. за адресою: м. Рівне, вул.Буковинська,7, (приміщення адмінбудинку, кабінет голови правління ПрАТ „Рівнеінвестпроект”). Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення загальних […]

Читати далі
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

                                                                                                Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)                                                                                               Титульний аркуш                   29.04.2021              (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 12 вихідний реєстраційний номер електронного документа)     Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про […]

Читати далі